essa

Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.

1. Informacja dotycząca Administratora

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do Państwa danych jest BISTRO CAFE&TAPAS Rynek 3 63-700 Krotoszyn

BISTRO CAFE&TAPAS nie jest objęty obowiązkiem powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ani nie został on powołany na zasadzie.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych

Wszelkie informacje pochodzące od użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikiem”) są gromadzone w sposób opisany poniżej.

2.1. W momencie kiedy Użytkownik otwiera i/lub używa strony internetowej, Administrator gromadzi następujące dane:

  • rodzaj przeglądarki,
  • odwiedzone podstrony w naszej witrynie,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • adres IP lub skrócony adres IP,
  • informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin Serwisu (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci Użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzłach, konfiguracji, prędkości połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzanych lub wyszukiwanych stronach, czasach reakcji, błędach pobierania, długości wizyt oraz informacje o tym, czy linki lub wiadomości e-mail zostały otworzone przez użytkownika.

Dane wskazane w niniejszym punkcie są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany, a przesyłanie danych odbywa się w sposób zaszyfrowany to znaczy poprzez https.

3. Profilowanie

4.1 Dane Użytkowników podlegają automatycznemu przetwarzaniu, które polega na gromadzeniu danych, a następnie na ich analizowaniu i pozyskiwaniu w ten sposób informacji pozwalających Administratorowi na przegląd odwiedzin użytkowników na stronie.

4. Przechowywanie i odbiorcy danych osobowych

4.1. Zanonimizowane dane osobowe przekazywane są do Google Inc. poprzez usługę Google Analytics, dla celów statystycznych i analitycznych.

4.2. BISTRO CAFE&TAPAS nigdy nie udziela ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z RODO i właściwych przepisów, wymiana lub przekazanie danych osobowych może następować wyłącznie w następujących ograniczonych okolicznościach:

a) za zgodą Użytkownika;

b) dostawcom oraz innym administratorom danych osobowych: wspierającym naszą działalność, w tym IT i dostawcom usług komunikacyjnych, pozyskiwanemu z zewnątrz wsparciu biznesowemu, dostawcom usług administracyjnych, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, instalatorskie, hotelarskie, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, a także przewozową i spedycyjną, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sądami ;

c) organom ścigania i organom regulacyjnym lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrą praktyką;

d) Państwa firmie lub organizacji: w odniesieniu do realizacji zawartej przez BISTRO CAFE&TAPAS umowy;

e) dostawcom usług weryfikacyjnych: tak abyśmy mogli spełniać zobowiązania prawne związane z zapobieganiem przestępczości lub ochroną przed nią, praniem brudnych pieniędzy, weryfikacją sankcji i innymi wymaganymi kontrolami.

4.3 W związku z globalizacja usług elektronicznych (Internet), możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe zgromadzone na naszej stronie internetowej w każdym kraju, w jakim nasi dostawcy usług hostingowych utrzymują swoje systemy. Korzystając z naszych usług w formie elektronicznej, Użytkownik zgadza się na przekazywanie swoich danych osobowych do takich podmiotów, włącznie z tymi, które zlokalizowane są za granicą.

5. Usuwanie danych osobowych

5.1. Dane Użytkowników, które zostały zgromadzone w ramach usługi Google Analytics usuwane są w sposób automatyczny po 50 miesiącach.

5.2 Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z BISTRO CAFE&TAPAS – przez cały czas trwania tej umowy, a ponadto w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa w celu  dochodzenia lub obrony przez BISTRO CAFE&TAPAS roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – do upływu okresu ich przedawnienia;

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest danych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez BISTRO CAFE&TAPAS – dane będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania;

d) w przypadku, gdy  podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BISTRO CAFE&TAPAS , dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, w razie jej wycofania, dane Użytkowników będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie w celu  dochodzenia lub obrony przez BISTRO CAFE&TAPAS roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – do upływu okresu ich przedawnienia.

6. Prawa Użytkowników oraz bezpieczeństwo danych osobowych

6.1. Użytkownikom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO);

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;

6.2 Użytkownikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez BISTRO CAFE&TAPAS narusza przepisy RODO.

6.3 Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, Administrator może zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

6.4 Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

7. Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, mogą Państwo kierować drogą mailową na adres  k.augustyniak@dw.iq.pl