essa

Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ONLINE

BISTRO CAFE&TAPAS


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób realizacji zamówień online oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www. bistrocafetapas.pl/sklep.

2. Właścicielem i operatorem sklepu jest spółka „DW” Sp. z o. o. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Klemczaka 28/16 (63-700), KRS 0000406341, NIP 6211811336, REGON 30200118700000, kontakt bistro@dw.iq.pl

3. Regulamin udostępniony jest stale na stronie www.bistrocafetapas.pl/sklep w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub pobranie i zapisanie.

4. Przystępując do składania zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem konsumentowi informacji określonej w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), które to informacje zawarte są w pkt. XXX Regulaminu.

II. DEFINICJE

1. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.bistrocafetapas.pl/sklep;

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.bistrocafetapas.pl/sklep;

3. Sprzedawca – DW Sp. z o. o. z siedzibą w Krotoszynie przy ulicy Klemczaka 28/16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000406341, , NIP 6211811336, REGON 302001187, tel. 501815306, e-mail: bistro@dw.iq.pl;

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie w butiku online www.bistrocafetapas.pl;

5. Produkt/Produkty– produkty spożywcze prezentowane na stronie internetowej sklepu jako przedmiot podlegający sprzedaży, opatrzony ceną i opisem.

6. Odpowiednie przepisy prawa – w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287); ; ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

7. Konsument – Klient spełniający kryteria określone w definicji ustawowej z art. 221 Kodeksu Cywilnego.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem strony internetowej www. bistrocafetapas.pl zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.

2. Klient może złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz podanie w formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, akceptacja warunków Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi.

5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub gdy podał w formularzu zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bistrocafetapas.pl/sklep, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

7. Zamówienie uważa się za dokonane z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamawiam” (lub o tożsamym znaczeniu) po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży i złożenie oferty nabycia, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z chwilą wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.

11. Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym  obejmującym teren całej Polski. w godzinach pracy restauracji dostępnych na stronie Sklepu. 12. W razie zaistnienia potrzeby personalizacji parametrów zamówienia lub uszczegółowienia informacji o Produkcie możliwy jest kontakt ze Sklepem poprzez adres mailowy wskazany na stronie, w sekcji „kontakt”.

IV. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Do momentu wysłania przez Sprzedawcę powyżej wskazanego e-maila, Klient może także wycofać złożone zamówienie.

IV. DOSTAWA

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru granic Polski  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się środkiem transportowym organizowanym przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem jednej z wybranych przez Sprzedawcę firm kurierskich. Sklep udostępnia swoim Klientom również możliwość bezpłatnego odbioru osobistego Produktu w restauracji w godzinach jej pracy. Koszty dostawy wynoszą:

– przy zamówieniu za co najmniej  35 zł – od 16.50 zł do 30 zł (po za terenem Krotoszyna)

– przy zamówieniu za co najmniej 35 zł – za darmo (na terenie Krotoszyna).

3. Dostawa poza standardowy obszar dostawy określony w pkt. III podpunkt 11. powyżej wyceniana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz specyfikacji złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od liczby oczekujących zamówień i wynosi szacunkowo od 1 do 4 dni  licząc od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego złożonego zamówienia.

V. INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Sklep umożliwia zakup Produktów spożywczych, wykonywanych przez restaurację bistro cafe&tapas na podstawie receptury objętej ochroną praw autorskich.

2. Opis i skład produktów, a także orientacyjna wizualizacja graficzna produktu dostępne są na stronie Sklepu.

3. Widoczne w Sklepie Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, seriach limitowanych i nielimitowanych.

4. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu

6. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.

7. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

VI. CENA

1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.

2. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

4. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

VII. PROMOCJE

1. Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.

2. Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie będą przewidywały możliwość łączenia kilku różnych promocji.

.

VIII PŁATNOŚĆ

1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności:, gotówką, kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji przy odbiorze w restuarcji lub płatność elektroniczną przy zamówieniach poza teren Krotoszyna poprzez sieć Internet lub przelewem na rachnek bankowy Restauracji.

2. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć Internet Restauracja  przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy administrator określonej platformy internetowej potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.

3. W przypadku, gdy Restauracja  anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci Internet, administrator, o którym mowa powyżej, na zlecenie Restauracji  dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 godzin od dnia otrzymania przez administratora informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u operatora płatności.

4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja, a administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu środków przez Restaurację .

5. Administrator oraz operator systemu płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od administratora lub operatora systemu płatności

6. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją  za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Restaurację, Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja przystąpiła do realizacji zamówienia.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację  w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją  nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji  o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia zgodnie z warunkami opisanymi powyżej, jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci Internet środki zostaną zwrócone przez administratora w ciągu 14 dni roboczych a 72 godzin od momentu otrzymania od Restauracji zlecenia zwrotu środków.

X. REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym odpowiednimi przepisami.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bistro@dw.iq.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informacja którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową (gdy Klient wysyła zgłoszenie e-mailem).

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu, tj. „DW” sp. z o. o. z siedzibą w Krotoszynie.

2. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

4. Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i twórczą.

8. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klienta instalowane są pliki typu “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły instalowania plików zawiera Polityka prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem.

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.

5. Klienci zobowiązują się do sprawdzania Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przez każde wejście na stronę Sklepu, Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

6. W przypadku nie zaakceptowania zmian Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od złożenia zamówienia w Sklepie i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takiej decyzji. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian Regulaminu pociąga za sobą niemożliwość realizacji zamówienia.

7. Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/